Strona glowna O firmie Oferta Indeks skrzyn EdiParts na Allegro Sklep EdiParts Kontakt

mobile +48 601 360 724
mobile +48 695 18 28 28
mobile +48 22 729 97 77
e-mail: ediparts@ediparts.pl
Godziny naszej pracy:
pon-pt 9-18

Pełne dane kontaktowe

Katalog produktow

EdiParts na Facebooku - Dolacz do nas

EdiParts Rzetelna Firma

Ediparts Automat Automatyczne Skrzynie Biegow;w Nadarzyn

Ediparts Automat Automatyczne Skrzynie Biegow;w Nadarzyn

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: ZO/1/2018
I. Zamawiający: Ediparts Automat Edyta Nowacka

Zaprasza do złożenia ofert na następujące części zamówienia dotyczące:

CZĘŚĆ I - Zakup, dostawa i montaż tokarki model C400TM/1000

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Tokarka zakupiona będzie w celu obróbki uszkodzonych elementów, np.: roztoczenie i wstawienie nowych, przygotowanych wcześniej na tokarce tulejek lub panewek, a także do produkcji elementów naprawczych do skrzyń, np. tulejki, zawory hydrauliczne, koszulki.

CZĘŚĆ II - Zakup, dostawa i montaż piaskarki kabinowej 990 L

Piaskarka będzie niezbędna do oczyszczenia elementów procesem piaskowania lub szkiełkowania, przed zabezpieczeniami antykorozyjnymi, skrupulatne czyszczenie elementów, obudów skrzyń metodą piaskowanie lub skiełkowania, co będzie niezbędne przy przygotowaniu części motoryzacyjnych do procesu renowacji.

Parametry:

 • -  objętość robocza - 990L,

 • -  wymiary: 1330 x 1240 x 1770 mm;

 • -  zużycie powietrza 160-700L/min;

 • -  max. ciśnienie robocze 8 bar;

 • -  sterowanie 12V.

  CZĘŚĆ III - Zakup, dostawa i montaż myjki ciśnieniowej Hydro Power 1200

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.

  Myjka będzie służyła do czyszczenia z brudu i z korozji, elementów łożyskowanych, w których nie można zastosować metody piaskowania czy innego sposobu czyszczenia niż w piaskarkach, jest to płyn podawany pod bardzo wysokim ciśnieniem, który będzie docierał do głęboko osadzonych części, elementów.

  CZĘŚĆ IV - Zakup, dostawa i montaż myjki warsztatowej MST 1200

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego.

  Myjka będzie służyła do szybkiego wstępnego oczyszczania elementów przed obróbką i po

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020

obróbce - oczyszczenie obudowy skrzyni przed jej rozbiórką.

CZĘŚĆ V - Zakup, dostawa i montaż kompletnego stołu do pakowania

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do zapytania ofertowego.

Stół będzie służył do zapakowywania części, przygotowania do magazynowania, a także do przygotowania części do obróbki.

CZĘŚĆ VI ? Zakup, dostawa i montaż - wózka magazynowego z burtami siatkowymi oraz wózka magazynowego piętrowego

Wózek magazynowy z burtami siatkowymi - niezbędny element do przewożenia części po magazynie.
Parametry:

 • -  Długość 104 cm, szer. 50 cm, wys. 96,60 cm;

 • -  Waga 38 kg;

 • -  Obciążenie 400 kg.

  Wózek magazynowy piętrowy - niezbędny element do przewożenia części po magazynie. Parametry:

 • -  Długość 1389 mm, szer. 827 mm, Wys. 1216mm;

 • -  Waga 87 kg.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny i bez wyboru żadnej oferty.

 6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  1. a)  Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,

  2. b)  Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a wykonawcą, polegające na:

   • -  ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;

   • -  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

   • -  posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,

   • -  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

   • -  pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

 • -  przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

 • -  pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

 • -  zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

c) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

d) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 27.04.2018 r. W szczególnych przypadkach, kiedy termin realizacji jest dłuższy od wskazanego, Wykonawca powinien uzasadnić z czego wynika dłuższy termin realizacji zamówienia.

 2. Miejsce dostawy i instalacji wszystkich elementów wymienionych w pkt 1 - miejsce realizacji projektu - adres inwestycji ul. Mszczonowska 58B, 05-830 Nadarzyn.

 3. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowej informacji o przedmiocie zamówienia pod adresem: Ediparts Automat Edyta Nowacka, ul. Mszczonowska 58B, 05-830 Nadarzyn, tel.: 695-182-828 Pan Krzysztof Hernik, fax.: +48 22 729 97 77,
  e-mail.: ediparts@ediparts.pl

 4. Kryteriaocenyofert:najkorzystniejszacena.

 5. Warunki udziału w postępowaniu, w trybie zapytania ofertowego, jakie powinni spełniać wykonawcy, danych części zamówienia w zakresie dokumentów związanych z realizacją zamówienia:

  1. Złożenie formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1,

  2. Załącznikiem do oferty powinien być kosztorys ofertowy, który będzie zawierał

   szczegółową kalkulację cenową, dotycząca danej części przedmiotu zamówienia,

  3. Złożenie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2,

  4. W celu potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu Zamawiający wymaga następujących dokumentów:

- Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem, doświadczeniem i posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności, czego dowodem będzie przedstawienie odpisu z właściwego rejestru Sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON.

13. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w treści późniejszej umowy, co stanowi załącznik nr 3,

14. Warunki gwarancji: Wykonawca udzieli na wykonane usługi, dostawy, gwarancji na okres minimum 12 miesięcy.

15. Sposób przygotowania oferty:

? ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem,

 • ?  złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym odnoszący się do określonej części zamówienia, wartość oferty (netto oraz brutto), warunki gwarancji, maksymalny czas realizacji - wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania,

 • ?  w przypadku przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją, której części zamówienia oferta cenowa dotyczy.

 • ?  Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku składania ofert za pośrednictwem wysyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje termin wpływu do siedziby firmy.

 • ?  Oferent może przed upływem terminu do składania ofert wycofać swoją ofertę, o czym zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego.

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres minimum 30 dni od daty złożenia oferty.

 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 3. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub powtórzyć proces zbierania ofert.

 4. Miejsce i termin złożenia ofert:

  Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 06.04.2018 r., do godziny 1200 w formie pisemnej (osobiście, listownie bądź mailem) na adres: Ediparts Automat Edyta Nowacka, ul. Mszczonowska 58B, 05-830 Nadarzyn, tel.: 695-182-828 Pan Krzysztof Hernik, fax.: +48 22 729 97 77, e-mail.: ediparts@ediparts.pl

 5. Finansowanie z funduszy strukturalnych

  Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego są elementy będące składową projektu pn.:

  „Regeneracja używanych części mechanicznych jako nowa innowacyjna usługa firmy EDIPARTS AUTOMAT Edyta Nowacka”, na które to przedsięwzięcie Zamawiający podpisał umowę o przyznanie pomocy w/w projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W załączeniu:
Jeżeli masz uwagi do serwisu EdiParts.pl lub masz pomysł na jego usprawnienie, skontaktuj się z nami.
Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserverd. Copyright (c) by EdiParts.pl | Projekt & Realizacja: 2fresh.pl
Projektowanie stron Szczecin